Regulamin

1. Wydanie pojazdu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin pojazdu i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

2. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym, wynikającym z zasad normalnej eksploatacji pojazdu oraz zatankowany do stanu zbiornika paliwa jak przy wydaniu pojazdu. Stan paliwa
w zbiorniku w dniu wydania pojazdu podany jest w protokole zdawczo – odbiorczym.

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i natychmiast odebrać pojazd, jeżeli Najemca zalega z zapłatą czynszu, używa pojazd z naruszeniem postanowień umowy, przepisów prawa, zasad prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest w terminie jednodniowym rozliczyć się z Wynajmującym, zwrócić pojazd wraz z dodatkowym wyposażeniem wymienionym w protokole zdawczo – odbiorczym, zatankowany do stanu paliwa jak przy wydaniu pojazdu. W przypadku odebrania pojazdu Najemcy
w trybie przewidzianym w niniejszym punkcie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Najemcy lub osób trzecich związane z odebraniem pojazdu.

4. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii
w prawie jazdy kraju zamieszkania. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku przedsiębiorców lub klientów instytucjonalnych – dokumenty rejestrowe.

5. Zabrania się podnajmu pojazdu lub przekazania pojazdu do używania innym osobom w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3.

6. Zabrania się holowania lub uruchamiania innych pojazdów wynajętym pojazdem. Zabrania się palenia tytoniu we wnętrzu pojazdu oraz używania substancji pozostawiających trwały zapach. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu. Zabrania się przewozu rzeczy, które mogą zabrudzić wnętrze pojazdu. Zabrania się przewozu zwierząt.

7. Bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno pojazdem przekraczać granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Najemca zwróci wynajmowany pojazd ze stanem paliwa
w zbiorniku równym stanowi paliwa w dniu wydania pojazdu pod rygorem zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów zatankowania zbiornika paliwa do stanu z dnia wydania pojazdu i zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej
w wysokości 500,00 zł.

9. Pojazd należy zwrócić w stanie czystym. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie zabrudzonym Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 50,00 zł oraz zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umowną
w wysokości 500,00 zł.

10. Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu pojazdu.

11. Przedłużenie umowy o czas dłuższy niż 1 dobę winno być zgłoszone w formie pisemnej lub mailem

12. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku niepoinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego odebrania pojazdu
i obciążenia Najemcy kosztami powstałymi z tego tytułu. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości czynszu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

13. Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia najmu pojazdu i niezwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone na Policję.

14. W czasie eksploatacji pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych przepisami prawa;

b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą po jego opuszczeniu (każdorazowe zamykanie pojazdu
i uruchamianie alarmów oraz blokad);

c) wykonania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzenie płynu chłodzącego, poziomu paliwa, oleju silnikowego, stanu ogumienia, ciśnienia w oponach, uzupełnienia płynu do spryskiwaczy;

d) kontroli sprawności świateł i żarówek oraz lamp halogenowych;

e) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz pojazdu;

f) nieużyczania pojazdu osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;

g) dbałości o wynajmowany pojazd, w szczególności dbałości o czystość wewnętrzną i zewnętrzną;

h) parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych – jeżeli jest to możliwe;

i) niepozostawiania dokumentów ani kluczyków lub sterowników pojazdu w jego wnętrzu po opuszczeniu pojazdu;

j) należytego zabezpieczenia dokumentów pojazdu oraz kluczyków lub sterowników do pojazdu poza pojazdem po jego opuszczeniu.

15. Wynajęty pojazd nie może być używany:

a) niezgodnie z jego przeznaczeniem i normami eksploatacyjnymi producenta pojazdu;

b) przez Najemcę lub osobę trzecią, jeżeli pozostają pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji wpływających na osłabienie zdolności do kierowania pojazdem;

c) niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa o ruchu drogowym;

d) przez osobę inną niż Najemca, chyba że uzyskała pisemną zgodę Wynajmującego;

e) do przewozu rzeczy lub osób na zasadzie podnajmu;

f) na terenach objętych działaniem lub skutkami działania klęski żywiołowej;

g) w sposób narażający wynajęty pojazd na uszkodzenie lub zniszczenie.

16. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do pojazdu lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą jednostkę Policji
i uzyskać dokument (poświadczenie) zgłoszenia.

17. Najemca zostanie obciążony karą umowną w następujących przypadkach:
a) udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej – 500,00 zł,
b) zagubienia kluczy lub sterowników do pojazdu – 1000,00 zł
c) braku dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300,00 zł
d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków, o których mowa w punkcie c) – 50,00 zł
e) palenia tytoniu we wnętrzu pojazdu lub przewożenia substancji pozostawiających trwały zapach - 200,00 zł, f) przewożenia zwierząt – 200,00 zł
g) demontażu, podmiany, kradzieży części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 1000,00 zł
h) braku części wyposażenia samochodu nie wymienionych
w cenniku - opłata w/g cennika producenta + 20 % marży,
i) holowania lub uruchamiania innych pojazdów wynajętym pojazdem – 300,00 zł,
j) wyjazdu pojazdem za granicę RP bez zgody Wynajmującego – 500,00 zł.

18. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku.

19. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe, odbiegające od zwykłego zużycia pojazdu w toku normalnych czynności związanych z jego eksploatacją,
w szczególności jeżeli przewozi zwierzęta w pojeździe pomimo zakazu.

20. Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

21. Najemca wyraża zgodę na obciążenie go karami umownymi wskazanymi w umowie w pełnej wysokości niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego. Wynajmujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych oraz wyrażają zgodę na ich naliczanie za każde zdarzenie stanowiące podstawę obciążenia karą umowną. Wskazane w umowie kwoty kar umownych są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek w pojeździe.
O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.

23. W przypadku umowy najmu długoterminowego dopuszcza się dokonywanie czynności serwisowych oraz napraw pojazdu tylko w porozumieniu z Wynajmującym wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Wynajmującego.

24. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji. Odholowanie pojazdu po kolizji czy awarii może odbywać się wyłącznie w ramach ubezpieczenia assistance samochodu (tel. pomocy drogowej na każdej polisie).

25. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu pojazdu szkody komunikacyjnej z winy Najemcy, zobowiązany jest on do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 2000,00 zł netto.

26. Pojazd posiada ubezpieczenie zwalniające Najemcę
z odpowiedzialności z wyjątkiem:
- kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia;
- kradzieży, w wyniku której utracone zostały dokumenty, kluczyki lub sterowniki do pojazdu;
- szkody powstałej w sytuacji, gdy kierującą pojazdem była osoba niewymieniona w umowie jako uprawniona do kierowania pojazdem;
- w wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku;
- umyślnego uszkodzenia pojazdu;
- uszkodzenia pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym (obowiązuje wtedy udział własny Najemcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę).

W wyżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę poniesioną przez Wynajmującego.

27. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (np. zarejestrowane przez fotoradar, kamery monitoringu) odpowiada wyłącznie Najemca.

28. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT/rachunków bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

29. W przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Najemca odpowiada za dostarczenie go do granicy Polski.

30. Wynajmujący oświadcza, że wynajęty pojazd posiada ubezpieczenie ważne na terytorium Polski od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, assistance.

31. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

a) rzeczy przewożone, pozostawione w pojeździe,

b) szkody pozostające w związku z uszkodzeniem lub awarią wynajętego pojazdu,

c) szkody spowodowane przez Najemcę lub osobę kierującą wynajętym pojazdem w czasie jego używania.

32. Spory, które mogą powstać w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych
w Rzeszowie.

33. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

34. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

35. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

36. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Najemca oświadcza, że otrzymał jeden egzemplarz umowy.

............................................... ……..………………………….

Najemca Wynajmujący

INFORMACJE DODATKOWE WYNAJMU

Limit dzienny wynosi 400km.

Każdy dodatkowy km - 30gr.

Opóźnienie w zdaniu pojazdu :
 • do 1 h GRATIS
 • powyżej 1h - liczona zostanie kolejna doba.

Obsługa przed godz. 8:00 i po godz. 18:00 - 50zł.

Ściągnięcie limitu dziennego KM - 50zł / DOBA.

W przypadku najmu samochodów do krajów:

 • Włochy
 • Anglia
 • Francja
holowanie pojazdu jest na koszt najemcy - ubezpieczyciel pokrywa holowanie do 1000km.

Na terenie firmy jest bezpłatny parking dla samochodu klienta

Zabrania się:

 • holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
 • przekraczania dopuszczalnej ładowności,
 • palenia tytoniu w samochodzie,
 • dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego (niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami),
 • przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
 • Najemca jest zobowiązany przestrzegać regulaminu zawartego w umowie najmu!!!

Samochody zastępcze z Oc sprawcy
Sprzedaż samochodów
mapka gooogllee